Grondwaterbehandeling

Een reeks technologieën die hoogwaardige grondwaterbehandeling en grondwatersanering garanderen.
Groundwater treatment banner

 

Onze experts van Veolia Water Technologies ontwerpen innovatieve oplossingen voor grondwaterbehandelingsprojecten. Van watersanering tot drinkwater; ze voldoen allemaal aan strikte regelgeving
 

Grondwater is neerslagwater dat in de ondergrond is geïnfiltreerd tussen sedimenten en scheuren in gesteente. Het is een van de belangrijkste bronnen van drinkwater en irrigatie en vult ook beken, rivieren en meren aan.
In de natuur bevat zelfs het schoonste water onzuiverheden. Door industriële en landbouwchemicaliën varieert de kwaliteit van het grondwater van bron tot bron. Dit betekent dat het vóór consumptie moet gedesinfecteerd zijn. Om het hoogste veiligheidsniveau van drinkwater te garanderen, moet de grondwaterbehandeling specifieke en aangepaste oplossingen omvatten, waaronder fysische en chemische behandelingen.

Grondwater is nodig voor de productie van drinkwater en irrigatie. Het is ook een belangrijke waterbron voor industriële processen.

Volgens regelgeving is het belangrijkste onderdeel van grondwaterbehandeling het voorkomen dat schadelijke stoffen bij de eindgebruikers terechtkomen. Daarnaast is het ook van belang om het milieu evenwicht te bewaren.

Hoe Veolia klanten helpt bij grondwaterzuivering


We bieden verschillende behandelingstechnologieën om drinkwater van een hoge kwaliteit uit grondwater te produceren. Behandelingen zoals beluchting, filtratie, ontharding, desinfectie en de verwijdering van microverontreinigingen.

 • Bereik zeer lage saneringscriteria in bodem en grondwater.
 • Verwijderen van bodem en grondwater onder gebouwen en in kwetsbare stedelijke omgevingen.
 • Verwijder bronzone/hotspot-verontreiniging.
 • Verwijder diep verspreide verontreinigingen.
 • Vermijd opgraving, verwijdering en elk contact met verontreinigde grond.
 • Geeft u een realistische evaluatie van de te behalen resultaten.

Thermische bodemsanering:

Bodemsanering impliceert niet noodzakelijkerwijs graafwerkzaamheden, transport over lange afstanden, stortwerkzaamheden of het gebruik van chemicaliën. Met behulp van in-situ thermische sanering bereikt u indrukwekkende reinigingsresultaten in alle geologische formaties door niets anders dan warmte aan de bodem toe te voegen.


Het is een kosteneffectieve manier om verontreinigingen in de ondergrond te behandelen zonder te graven. De methode is veiligheidshalve aantrekkelijk omdat u niet in aanraking komt met verontreinigde grond. Er worden een aantal stalen buizen in de ondergrond geplaatst en er wordt warmte toegepast. Terwijl de grond verwarmd is, worden de verontreinigingen vernietigd of verdampt, opgevangen door het extractiesysteem en naar de zuiveringsinstallatie getransporteerd. De technologie is toepasbaar in zowel verzadigde als onverzadigde zones, in woonwijken, onder gebouwen en op elke diepte.
 

 

Drinkwater besparen voor huidige en toekomstige generaties

We denken aan de planeet en onze klanten. Als onderdeel van Veolia Group dragen we bij aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Luister nu naar een gratis podcast over Sustainable Development Goal 15: het leven op het land beschermen. We bezoeken twee plaatsen waar we milieuschade ongedaan maakten met grondwaterbehandelingsprocessen, zoals het zuiveren van onbehandeld water uit een verlaten dagbouwmijn in Canada en het verwijderen van Agent Orange uit de bodem in Vietnam.

Uitdagende grondwaterbehandelingsprojecten zorgen voor een veilige en effectieve sanering

DENEMARKEN
Bodemsanering redt bedreigde grondwaterbron

Om gevaarlijke verontreiniging te verwijderen en vitale grondwaterbronnen in Kopenhagen (Denemarken) te beschermen, voerde onze dochteronderneming Krüger A/S thermische bodemsanering uit in extreem krappe ruimtes in stedelijke omgevingen.

Het grootste deel van de verontreiniging bevond zich onder een gebouw met twee verdiepingen, waarin een boekhandel en een medisch laboratorium waren gehuisvest. Beide bleven in bedrijf tijdens het project. Het verwarmen en verdampen van de verontreinigingen vereist een zeer veilige en robuuste afzuigmethode.

Door niets anders dan warmte aan de bodem toe te voegen, zorgden we voor een effectieve en veilige sanering van 7.000 m3 grond. Gedurende vier maanden verdampte verhitting de verontreiniging (gechloreerde oplosmiddelen) en werd het veilig geëxtraheerd en opgevangen door actieve kool, waardoor schoon en veilig drinkwater behouden bleef voor huidige en toekomstige generaties.

De resultaten van meer dan 250 kernmonsters van hete grond toonden aan dat de gemiddelde concentraties na de behandeling lager waren dan 0,04 mg/kg, wat ver boven de opruimingscriteria lag.

Ontdek onze technologieën voor grondwaterbehandeling

We bieden een volledig assortiment technologieën voor de behandeling van grondwater met verschillende kenmerken. Onze technologieën zijn essentieel voor publieke en private belanghebbenden die de milieu-impact van hun watergebruik willen verbeteren.

Wilt u meer informatie over onze technologieën voor grondwaterbehandeling?

 

Het gebruik van grondwater voor de productie van drinkwater zal in veel gevallen een veiliger, zuiniger en duurzamer alternatief zijn voor meer zuiveringsintensieve ruwwatersoorten

Rasmus Boe-Hansen picture

Rasmus Boe-Hansen

Innovation Manager - Water Supply

KRÜGER A/S

LinkedIn profiel

Meer diensten voor grondwaterbehandeling

Een combinatie van digitale tools en Veolia-expertise die al uw waterprocessen slimmer, veiliger en duurzamer maken.
Het leveren van waterhygiëne en chemische HydrexⓇ-oplossingen die de veiligheid en prestaties van waterbehandelingsapparatuur garanderen.
We bieden een breed scala aan diensten: technische ondersteuning, vooraf gepland preventief onderhoud, reserveonderdelen, enz.

FAQ over grondwaterbehandeling

Hoe zorg je voor een duurzame grondwaterwinning?

Het is van belang dat het grondwater in het stroomgebied beschermd is voor een duurzame winning. Bescherming vereist dat resources in kaart worden gebracht en gecontroleerd en dat er voorwaarden en beperkingen zijn aan het gebruik. Andere maatregelen zijn onder meer beschermingszones rond winningsputten, het beperken van het gebruik van pesticiden en meststoffen en het minimaliseren van activiteiten in het algemeen die een risico op verontreiniging van het grondwater met zich meebrengen.

Wat zijn de meest voorkomende grondwaterbehandelingsmethoden?

Grondwaterbehandeling omvat doorgaans beluchting voor het toevoegen van zuurstof en het verwijderen van vluchtige stoffen. Verder ook zandfiltratie voor het verwijderen van deeltjes en ondersteuning van biologische processen en UV-desinfectie als hygiënische barrière. Andere methoden omvatten ontharding om het calciumprecipitatiepotentieel (CCP) te verminderen en het gebruik van adsorptieve media (bijv. Granular Activated Carbon - GAC) voor het verwijderen van microverontreinigingen.

Is grondwaterbehandeling toepasbaar op grotere watervoorraden?

Hoewel een eenvoudige behandeling van grondwater een meer gedecentraliseerde voorzieningsstructuur in hoge mate ondersteunt, profiteren gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid ook van grondwatervoorraden. Uiteraard zal hiervoor vaak het water verder van het stroomgebied naar de zuiveringsinstallatie moeten worden getransporteerd. In dichtbevolkte landen als Denemarken en Nederland is de watervoorziening grotendeels gebaseerd op grondwater.

Hoe schoon wordt grondwater?

Voor vluchtige organische stoffen (VOS) worden de concentraties verlaagd tot respectievelijk minder dan 1 mg/kg en 0,1 mg/l in bodem en grondwater. Het systeem is te gebruiken om de maximale concentratiegrens (MCL)-concentraties in het grondwater te bereiken en de niet-detecteerbare in de bodem. Voor de behandeling van semi-vluchtige organische stoffen (SVOC's) in bodems zijn niet-detecteerbare concentraties te bereiken door behandeling bij 300-350°C gedurende een periode van enkele weken. Het thermische desorptiesysteem (ISTD) is in-situ te ontwerpen voor de gewenste herstelefficiëntie.

Welke verontreinigingen in grondwater zijn te behandelen en welke niet?

Bijna alle organische verbindingen of een combinatie van organische verbindingen zijn te behandelen met in-situ thermische desorptie (ISTD) / in-pile thermische desorptie (IPTD).
Contaminanten die te behandelen zijn met ISTD/IPTD:

 • Polychloorbifenylen (PCB's), dioxinen en dibenzofuran
 • Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) en koolteer
 • Trichlooretheen (TCE), tetrachlooretheen (PCE), 1,2-dichlooretheen (1,2-DCE), trichloorethanen (TCA) en andere gechloreerde oplosmiddelen
 • Pesticiden en herbiciden
 • Aardolie en aardolieproducten
 • Benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen (BTEX)
 • Methyl-tertiaire butylether (MTBE)
 • Elke andere vluchtige of semi-vluchtige koolwaterstof
 • Dichte en lichte vloeistoffen in niet-waterige fase (DNAPL's en LNAPL's)
 • Kwik
   

Niet te behandelen verontreinigingen zijn:

 • Zware metalen
 • Anorganische stoffen
   

Hoe diep werken thermische bronnen?

Thermische bronnen zijn te gebruiken om verontreinigingen te behandelen tot honderden meters diep, maar ook onder constructies en wegen. De diepste toepassing op volledige schaal tot nu toe is 50 meter. Warmtegeleidingsverwarmers zijn ook te gebruiken voor thermisch verbeterde oliewinning op diepten van meer dan 300 meter.

Is in-situ thermische desorptie (ISTD) te gebruiken rond ondergrondse voorzieningen en naast funderingen?

Veel soorten ondergrondse voorzieningen, zoals betonnen rioleringsleidingen en stalen waterleidingen, blijven tijdens de verwarming op hun plaats door ze te beschermen. Sommige nutsvoorzieningen (bijv. gasleidingen, PVC-leidingen) moeten mogelijk worden omgeleid of buiten bedrijf gesteld zijn.
Omdat het warmtefront naast de verwarmde zone scherp afdaalt, weten we dat verwarming geen effect heeft op de fundering. Indien nodig nemen we maatregelen om constructies verder te beschermen.
Verschillende ISTD-saneringsprojecten zijn nu gerealiseerd naast of onder gebouwen, zowel in residentiële als industriële omgevingen.
 

Creëert in-situ thermische desorptie (ISTD) dioxinen?

ISTD verschilt nogal van ex-situ thermische desorptie of verbranding. Met deze bovengrondse thermische technologieën wordt de te behandelen grond of het te behandelen slib slechts kort blootgesteld aan hoge temperaturen - meestal seconden of minuten. Zo kunnen er koele plekken zijn waar de grond niet volledig wordt behandeld en waar soms verbindingen zoals dioxines ontstaan. Met ISTD is de hele behandelingszone minimaal een aantal dagen verwarmd tot de doeltemperatuur is bereikt. De meeste (ongeveer 95-99%) van de organische verontreinigingen worden in situ vernietigd. Niet alleen worden dioxines niet aangemaakt, de behandelbaarheid en veldgegevens geven aan dat ook zij worden vernietigd, meestal tot onder het achtergrondniveau. Dioxines die geëxtraheerd zijn, worden behandeld in het luchtverontreinigingscontrolesysteem.

Voorkomt in-situ thermische desorptie (ISTD) herbegroeiing na behandeling of steriliseert de bodem?

Direct na de ISTD-behandeling is de grond steriel, maar de ervaring leert dat het herstel snel gaat. Nadat de grond geschijfd, bemest en gezaaid is, moet de hergroei tijdens het eerste groeiseizoen na de behandeling net zo goed zijn als bij andere grond. Microbiota die zich buiten de beoogde behandelingszone bevinden, tonen licht verhoogde temperaturen die hun groei en verzwakkingsvermogen waarschijnlijk eerder bevorderen dan belemmeren.

Hoe verhoudt in-situ thermische desorptie (ISTD) zich tot andere in-situ saneringstechnologieën?

Een belangrijke reden voor de effectiviteit van ISTD is de toepassing van warmte op de bodem door middel van thermische geleiding. Tijdens geleidende verwarming verplaatst warmte zich op een zeer voorspelbare manier door de bodem en afvalmateriaal, ongeacht hoe heterogeen de bodem is of hoe doorlatend. Dit staat in schril contrast met de beweging van een vloeistof door de bodem, die de basis vormt voor bijna alle andere in-situ saneringstechnologieën (bijv. injectie van oppervlakteactieve stoffen of injectie met chemische oxidanten). De snelheden van de vloeistofstroom variëren in groottes, afhankelijk van hoe doorlatend de bodem is en van de mate van heterogeniteit. Op vloeistof gebaseerde technologieën hebben dus de neiging om bepaalde verontreinigde zones te omzeilen, wat leidt tot een slechte efficiëntie, diffusiebeperkt massatransport en een langere saneringsduur. Daarentegen varieert de thermische geleidbaarheid van een groot aantal grondsoorten met minder dan een factor plus of min twee.

ISTD is breder toepasbaar dan andere in-situ thermische technologieën. Het proces van elektrische weerstandsverwarming, ook bekend als zesfasenverwarming of joule-verwarming, is bijvoorbeeld afhankelijk van de elektrische stroom door de grond. De elektrische geleidbaarheid kan over twee ordes van grootte variëren. Aangezien elektrische stromen in de bodem ophouden te stromen zodra het water is afgekookt, verwarmt elektrische weerstandsverwarming de bodem niet boven het kookpunt van water. Als gevolg hiervan is het niet geschikt voor de behandeling van verbindingen met een hoog kookpunt, zoals pesticiden, PCB's en PAK's die strikte bodemsaneringsniveaus vereisen. Evenzo is stoominjectie in de ondiepe ondergrond beperkt tot ongeveer het kookpunt van water.
 

Technische bronnen


Niet gevonden wat u zocht? Neem dan contact met ons op.