Juridische kennisgeving

General Conditions of Use of Veolia Water Technologies' site

I. Redactie van de website

Deze site is ontwikkeld door Veolia Water Technologies.
Veolia Water Solutions & Technologies
Private Naamloze Vennootschap (NV) met een maatschappelijk kapitaal van €308.182.176 ,
Office 1, Place Montgolfier - 94417 Saint-Maurice - Frankrijk
Geregistreerd bij de R.C.S. Créteil onder het nummer 414 986 216
Telefoon: +33 1.45.11.55.55
Publication Director: Séverine Le Bideau

Deze site is geregistreerd bij de Franse Nationale Raad voor Gegevensbescherming (Commission Nationale Informatique et Libertés) (CNIL) onder de referentie 18 86 157.


II. Gebruiksvoorwaarden


A. Doel van de sit

De Veolia Environnement-groep (hierna "de groep") of haar dochterondernemingen, zoals Veolia Water Solutions & Technologies (hierna "Veolia Water Solutions & Technologies"), verleent Gebruikers (hierna "gebruikers") toegang tot de website hiervan (hierna "de site ') onder de onderstaande voorwaarden.
Door deze site te raadplegen, geven gebruikers aan dat ze akkoord gaan met de voorwaarden hiervan, waarbij gebruikers zich ertoe verbinden deze voorwaarden na te leven en te respecteren zoals weergegeven op de dag van toegang tot de site.
Het doel hiervan is de strikt persoonlijke en niet-contractuele informatie van gebruikers over de groep en haar dochterondernemingen en heeft tot doel een overzicht te geven van de activiteiten van de groep, uitsluitend ter informatie.
Tenzij anders vermeld, zal de verstrekte informatie in geen geval worden gebruikt voor commerciële aanbiedingen van producten of diensten van de Groep of van Veolia Water Solutions & Technologies in het bijzonder.
Veolia Water Solutions & Technologies spant zich in om de juistheid en actualisering van de informatie die op de site wordt weergegeven te verzekeren en behoudt zich het recht voor om de inhoud op elk moment en naar eigen goeddunken te corrigeren. Veolia Water Solutions & Technologies kan echter de nauwkeurigheid, precisie, actualisering of toereikendheid van de informatie die op de site wordt weergegeven niet garanderen. Elke gebruiker draagt volledig het risico dat verbonden is aan zijn vertrouwen op de informatie daarvan.
Veolia Water Solutions & Technologies kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele veroudering van de informatie daarvan.


B.  Respecteren van intellectuele eigendomsrechten

De site en alle elementen waaruit deze bestaat, zoals in het bijzonder handelsmerken, teksten, illustraties, logo's, wettelijke namen, producten, foto's, muzikale animaties of andere onderscheidende tekens, zijn het exclusieve eigendom van Veolia Water Solutions & Technologies, en van al zijn dochterondernemingen en zijn technische leveranciers.
Handelsmerken en de logo's van Veolia Water Solutions & Technologies die op deze site worden gebruikt, zijn geregistreerd bij het Franse Nationaal Instituut voor Intellectuele Eigendom in Frankrijk.
Daarom is elk gebruik, reproductie, aanpassing, wijziging, verandering, overdracht naar derden, in welke vorm dan ook, geheel of gedeeltelijk, van enig deel van de site of van een van de elementen ervan strikt verboden, tenzij voorafgaand uitdrukkelijke toestemming is gegeven door Veolia Water Solution & Technologies, en vormt een vervalsing onder de artikelen L.122-4 en L.335-2 en volgende van de Franse intellectuele eigendomswet, die kan leiden tot civiele en/of strafrechtelijke vervolging. 

 

C. Bescherming van persoonlijke gegevens

Veolia Water Solutions & Technologies verzamelt en verwerkt de persoonlijke gegevens (naam, voornaam, e-mailadres enz.) die haar via de Website worden verstrekt, in het bijzonder door middel van het contactformulier om te reageren op verzoeken om informatie.

De gegevens worden verwerkt door Veolia Water Solutions & Technologies. Het wordt gehost door een externe hostingprovider die een onderaannemer is van Veolia Water Solutions & Technologies in de Europese Unie en wordt bewaard zo lang als nodig is om het verzoek te verwerken.

Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u hier ons privacybeleid raadplegen.
In overeenstemming met de regelgeving die van toepassing is op persoonlijke gegevens *, hebt u het recht op toegang tot, correctie van, verzet tegen en beperking van de verwerking, verwijdering en overdraagbaarheid van uw gegevens die u kunt uitoefenen door het volgende te sturen:

Veolia Water Solutions & Technologies
Website manager: Séverine Le Bideau
1, Place Montgolfier - Immeuble L'Aquarène
94417 Saint-Maurice

Als u problemen ondervindt bij het beheer van uw persoonlijke gegevens, kunt u een klacht per post richten aan de functionaris voor gegevensbescherming van Veolia Water Solutions & Technologies op het volgende adres:

Veolia Water Solutions & Technologies
Data Protection Officer
1, Place Montgolfier - Immeuble L'Aquarène
94417 Saint-Maurice

Of door te mailen naar [email protected]. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de CNIL of de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

*gewijzigde wet nr. 78-17 met betrekking tot informatietechnologie, bestanden en individuele vrijheid van 6 januari 1978 en de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)n° (EU) 2016/679 of 27 April 2016

  • Om op legitieme gronden bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens die op hen betrekking hebben,
  • om kosteloos bezwaar te maken tegen het gebruik van de gegevens die op hen betrekking hebben voor wervingsdoeleinden, in het bijzonder voor commerciële doeleinden, door Veolia Water Solutions & Technologies, zijn commerciële partners of enige verantwoordelijke voor een verdere gegevensverwerking; dit recht om zich te verzetten tegen openbaarmaking wordt rechtstreeks uitgeoefend op Veolia Water Solutions & Technologies, die zich ertoe verbindt om dergelijk verzet door te geven aan zijn contractuele partners waaraan het uiteindelijk de betrokken persoonsgegevens had doorgegeven;
  • om de verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens, hier Veolia Water Solutions & Technologies, te ondervragen om (i) bevestiging te krijgen of de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben deel uitmaken van de verwerking; (ii) informatie met betrekking tot de doeleinden van de verwerking, de categorieën verwerkte persoonsgegevens en de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt; (iii) mededeling, in een toegankelijke vorm, van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, evenals alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens;
  • om, op grond van rectificatie, te eisen dat de dossierbeheerder persoonsgegevens over hem corrigeert, aanvult, actualiseert, blokkeert of verwijdert die onnauwkeurig, onvolledig, dubbelzinnig, verlopen of waarvan de verzameling, het gebruik, de openbaarmaking of de opslag verboden is, indien van toepassing.
     

D. Verzameling van statistische informatie van de browser ("Cookies")

Veolia Water Solutions & Technologies wil de gebruikers erop wijzen dat bepaalde informatie die noch uit persoonlijke gegevens bestaat, noch uit gegevens die het mogelijk maken om ze te identificeren, kan worden geregistreerd door zijn servers (gebruikte browser, IP-adres ...).
Cookies worden waarschijnlijk automatisch geïmplementeerd in de browser van de gebruikers van de site. Deze cookies zijn kleine informatiebestanden die gegevens vastleggen met betrekking tot het browsen van gebruikers op de site (geraadpleegde pagina's, datum en tijd enz.) om met name de toegang tot de site te vergemakkelijken en waartoe Veolia Water Solutions & Technologies mogelijk toegang heeft.
De meeste webbrowsers accepteren cookies standaard, maar staan internetgebruikers toe cookies te weigeren door de voorkeuren van hun browser te wijzigen.
Gebruikers erkennen en aanvaarden echter dat als ze hun browser hebben ingesteld om cookies te weigeren, bepaalde aspecten van de site mogelijk niet normaal werken.
Voor meer informatie over de kwestie worden gebruikers uitgenodigd om de website van de Franse gegevensbeschermingsautoriteit (CNIL)) te raadplegen.
 

E. Links

Veolia Water Solutions & Technologies kan links naar andere websites bevatten die mogelijk niet tot de groep of een van haar dochterondernemingen behoren.
Deze derden zijn onafhankelijk van de Veolia Water Solutions & Technologies site.
Omdat Veolia Water Solutions & Technologies geen controle heeft over de inhoud van deze sites van derden, wordt elke toegang tot deze sites genomen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de sitegebruikers en op hun eigen risico.
Links naar deze sites van derden impliceren op geen enkele manier goedkeuring van, instemming of instemming door Veolia Water Solutions & Technologies met de inhoud van deze sites.
Veolia Water Solutions & Technologies doet daarom afstand van alle aansprakelijkheid voor de inhoud, producten, diensten en publiciteit die worden voorgesteld op deze sites van derden of voor andere elementen waaruit ze zijn samengesteld.
Gebruikers erkennen dat Veolia Water Solutions & Technologies niet aansprakelijk is voor enige bekende of vermeende schade of verlies als gevolg van of in verband met het gebruik van deze informatie, diensten of gegevens die beschikbaar zijn op deze sites van derden, als gevolg van hun toegang tot of het browsen op deze sites van derden.
 

F. Aansprakelijkheid

Veolia Water Solutions & Technologies, zijn managers of werknemers, zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die voortvloeit uit of verband houdt met deze huidige site die van invloed kan zijn op computerapparatuur of enig ander goed van gebruikers, technische problemen kan veroorzaken of anderszins de toegang tot de site moeilijk, of zelfs onmogelijk, maakt en dit ongeacht de oorzaak en oorsprong van verlies of schade.
Veolia Water Solutions & Technologies kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht of voor enige andere gebeurtenis die onafhankelijk is van haar wil om het gebruik van de site te verhinderen.
Veolia Water Solutions & Technologies behoudt zich het recht voor om de verspreiding van de gehele of een deel van deze site en in het bijzonder links met andere sites en/of uitwisselingen tussen gebruikers die kunnen worden verspreid, te wijzigen, op te schorten of zelfs te stoppen.
De gebruikers verbinden zich ertoe om niet opzettelijk of onopzettelijk een virus of bestand van welke soort dan ook te introduceren dat de werking van de site nadelig zou kunnen beïnvloeden.
Gebruikers zijn daarbij volledig aansprakelijk voor enige schade toegebracht aan Veolia Water Solutions & Technologies en/of een derde als gevolg van gebrekkig, frauduleus of illegaal gebruik en / of exploitatie van de site of van een van de onderdelen ervan en zal aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van claims of gerechtelijke acties waarmee zij te maken kunnen krijgen.
 

G. Toepasselijk recht

Elk gebruik van de site wordt uitdrukkelijk beschouwd als behorend tot de Franse jurisdictie.
De site is onderworpen aan de Franse wetgeving.
In geval van tegenstrijdigheid met andere bepalingen die van toepassing zijn op gebruikers, zijn de huidige gebruiksvoorwaarden exclusief van toepassing en worden ze geïnterpreteerd naar Frans recht en door tribunalen in de jurisdictie van het hof van beroep in Parijs, Frankrijk, dat exclusieve jurisdictie is toegekend.